مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید علی اصغر
نام خانوادگی:امامی
پست الکترونیک:emami-121@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، ادبیات عرب

زندگی نامه

اینجانب در سال 1350 پس از اتمام دوره ابتدایی وارد حوزه شدم و به موازات تحصیل در حوزه علمیه اصفهان دیپلم متوسطه را نیز اخذ نمودم.

تحصیلات اینجانب از اوائل در حوزه به صورت مستمر با تدریس دروس حوزوی همراه بوده است. در سال 1358 پس از اتمام سطح در دوره‌های مختلف خارج فقه و اصول و همچنین فلسفه در حد اسفار نزد اساتید متعدد شرکت نمودم. تدریس اینجانب درحوزه ازسال1355 آغاز گردیده وادامه یافت ، ازسال تحصیلی 74-75 به تدریس دردانشگاههای مختلف دراستان اصفهان مشغول گشتم که این روندهم اکنون (سال 1393)نیز دردانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی اصفهان - باهمکاری فرهنگی که با دانشگاه مذکوردارم - ادامه دارد.