بازخوانی یک اندیشه
45 بازدید
محل نشر: فصل نامۀ علمی پژوهشی میثاق امین قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بررسی ونقد کتاب محمدسعید العشماوی نویسندۀ معاصرمصری است که تزی را مطرح وازآن دفاع کرده است وآن این است که«خدامی خواست اسلام دین باشد مردم ازآن سیاست ساختند» وعمدۀ ادلّۀ وی بدرفتاری حکام دینی درطول تاریخ پس ازاسلام است. درنقدآن، این جانب مطرح کرده ام که مشکل اساسی دردوری مسلمین هم نظری وهم عملی ازاسلام بوده است ودریک کلمه عامل کژی عمدتاً جهل ونادانی اغلب مسلمین بوده است که برخی رفتارانحرافی را به نام دین پذیرفته وبدون تحقیق پیروی کرده اند وبرخی دیگرنیز باهمین دید درست راه متضاد بادین رارفته اند سیدجمال الدین گفت اسلام چیزی است ومسلمین چیزدیگرند ویا اسلام به سبب رفتار مسلمین درپنهانی وخفا قرارگرفته است«متذکرمی شوم که این نوشته همان مقالۀ چاپ نشدۀ این جانب به نام «معرفی اسلام گرایی یا اسلام» است که درفصل نامۀ مذکور به طبع رسید.