کلامُ علیٍّ کلامٌ علیّ(1) {پرتوی ازیک نقطۀ نورانی}
44 بازدید
محل نشر: فصلنامۀ پژوهشی میثاق شمارۀ6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله ازسلسله مقالاتی است که دررابطه با معرفی نهج البلاغه نوشته شده و همگی تحت عنوان اصلیِ «کلامُ علیٍّ کلامٌ علیٌّ» وهریک با یک عنوان فرعی ارائه می گردد واولین آن با عنوان «پرتوی ازیک نقطۀ نورانی» به طبع رسیده است درابتدابه کلام امام دراین که من نقطۀ تحت باء بسم الله هستم وتوضیحاتی دراین زمینه پرداخته می شودودرادامه به ابزار تصوری شناخت- واین که تنها دراین رابطه عقل وشهود درفهم امام وسخن او کارساز است ونه احساس صرف- اشاره می گردد وپس ازمقدمات مذکور اولین مطلب، تحقیق پیرامون اِستناد واَسناد نهج البلاغه است که دراین زمینه عمدتاً ازمنابع اهل تسنن برای اثبات مطلب استفاده شده ودرمطلب سوم به نقد موارد معدودی- از کسانی که به نظرمی رسد بدون مطالعۀ کلام امام آن را حتی به جای سید رضی ازابداعات برادراو یعنی سید مرتضی دانسته و این تقلید بدون تحقیق درمواردی ادامه یافته است - پرداخته شده است ومطلب سوم اشاره به محتوای نهج البلاغه است و درمطلب چهارم بررسی به صورت موضوعی ، هستی شناسی دربُعد مبدأ درکلام اما م آغازگردیده ودراین رابطه ازقسمت هایی ازخطبۀ اول استفاده شده است