کلامُ علیٍّ کلامٌ علیّ(2) {پنهان باانبیا وآشکارباجناب محمد}
47 بازدید
محل نشر: میثاق امین قم 7
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقالۀ دوم درمعرفی نهج البلاغه تحت عنوان فرعی« پنهان با انبیا وآشکار باجناب محمد» درمقدمه به عظمت حضرت مولا اشاره دارد آنگاه درادامه تحت عنوان مطلب اول بحث مبدأ شناسی ادامه یافته ودرسخن اول چگونگی شناخت حق درنهج البلاغه مطرح می گرددودراین رابطه بخشی از خطبۀ185 موردبررسی قرارمی گیرد و وحدت جناب مبدأ که وحدت عددی نیست- چراکه اساسآ استعدادتعدد ندارد و نیز محدودیت زمانی ومکانی درآن متصورنیست- توضیح داده می شود واین که هرکس درموردش تصورکیفیت وچگونگی کند به توحیدش نمی رسد چراکه این همه ازآثارحد ومحدود است ودرسخن دوم از تصورنوعی تضاد بین امر به شناخت حق ونهی از تعمق درذاتش بحث گردیده است واین که حل مشکل دراینجا به شهوداست ونه فکر و تعمق فکری