کلامُ علیٍّ کلامٌ علیّ(3) {رازسربستۀ شب های طولانی}
44 بازدید
محل نشر: میثاق امین قم شمارۀ8-9
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقالۀ (3) تحت عنوان فرعی «راز سربستۀ شب های طولانی» به بحث مبدأ ادامه می دهد دراین قسمت بخشی از خطبۀ 49 مطرح شده وبه مناسبت طرح علم آفریدگار، به اقوال متکلمین پرداخته می شود ودرنهایت به مقایسۀ نظر برخی ازآنان- که خداوند راعالم به جزئیات به روش متعارف دانسته - بانظریۀ فلاسفه که علم حق به جزئیات را بر روش وطریق کلی می دانند- تا به مشکل تغییر وحدوث درذات باری تعالی برخورد نشود- می رسیم وبه مناسبت به بحث وحدت وجود وماهیت درمورد جناب حق پرداخته می شود درادامه بخشی از خطبۀ65 بررسی گردیده و پاره ای از نکات دقیق آن موردبحث قرارمی گیرد.