کلامُ علیٍّ کلامٌ علیّ(4){تجلّی انوارنامتناهی}
44 بازدید
محل نشر: فصل نامۀ علمی پژوهشی میثاق امین 10و11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چهارمین مورد از مقالات گذشته درمعرفی کتاب شریف نهج البلاغه تحت عنوان (کلام علی کلام علی) وتحت عنوان فرعی« تجلّی انوار نامتناهی» ادامه یافته ودراین قسمت با استفاده از بخش هایی از خطبه های 108 و109و160و163و179و182 به بحث وحدت مبدأ می پردازیم واین که حضرت حق تنها با براهین عقلی إنّی ولمّی ثابت نیست بلکه امام به ظهورشهودی جناب حق برا ی قلوب اشاراتی دارد ودرادامه به نوعی ازاین ظهور برای همۀ موجودات – که همۀ موجودات نماز وتسبح ویژۀ خودرا می دانند- بااستفاده ازکلام امام وآیات حق اشاره می شود وخلاصه این که درماندگی ادراکات حسی و عقلی دراینجا معلوم وروشن است.