کلامُ علیٍّ کلامٌ علیّ(5) {بگشای لب که قندفراوانم آرزوست}
43 بازدید
محل نشر: میثاق امین12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پنجمین مقاله درمعرفی نهج البلاغه تحت عنوان فرعی(بگشای لب که قند فراوانم آرزوست) درابتدا اشاراتی دارد به مظلومیت امام درطول تاریخ وهمچنین اهل معرفت که بدون روی وریا درصددپیمودن مسیر حقیقت بوده واین که دنبال کردن این راه به حرف وسخن نبست. درادامه درمبدأ شناسی بخش دیگری از خطبۀ 182و191و192و195و213و همچنین بخشی ازنامۀ 15 و31مطرح می گردد که امام درمواردی به آثار محسوس عظمت خالق پرداخته تادرنتیجۀ تفکر، چشم دل بازگردد