کلامُ علیٍّ کلامٌ علیّ(6) {وأنّ إلی ربک الرجعی والمنتهی}
49 بازدید
محل نشر: فصلنامۀ میثاق امین سال چهارم شمارۀ13و14
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس ازبحث وبررسی هستی شناسانه دربعدمبدأ ازدیدگاه امام علی(ع) درنهج البلاغه، به مبحث هستی شناسی دربعد چایانی ویامعادمی رویم ،درمقدمه به دیدگاه تک بعدی دانستن هستی - که مبدئی به جز ماتریال نمی شناسد وپایانی به غیراز پایان فیزیکی نمی شناسد- اشاره می شود که براین مبنا بحث معاد به معنای مصطلح معنا نداردولی برمبنای دیدگاه هستی شناسی الهی ودوبعدی که به چرخۀ هستی معتقدبوده ازپایان این چرخه بحث به میان می آید واینجااست که ادیان الهی وبه ویژه اسلام درکتاب حق به زیبایی به این آغاز وپایان اشاره می فرماید:«إنّا لله وإنّا ذلیه راجعون: و نیز به بن بستی که حکیم الهی ابن سینا درباب اثبات معادجسمانی رسیده - ودوشجاعت ازخودبروز داده است یکی رسیدن عقل بدین بن بست تا پروندۀ بحث عقلی دراین باب همچنان برای آیندگان بازبماند ودیگری قبول متعبدانۀ آن ازنبوت وقرآن - اشاره شده است