کلام علی کلام علی(8){هشدارهای روزواپسین درکلام امام}
47 بازدید
محل نشر: میثاق،فصلنامۀ پژوهشی اقوام ومذاهب،شماره16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هشتمین مقاله ازسلسله مقالات که تحت عنوان اصلی (کلامُ علیٍِ کلامُ علیّ) مطرح بود با عنوان فرعی«هشدارهای روزواپسین درکلام امام» به مرحلۀ نشررسید دراین قسمت ازآن جهت که امام درجایگاهی که به این هشدارها اشاراتی فرموده قبل ازطرح آن به تقوا ویقین اشاره دارد درابتداتوضیحاتی پیرامون تقوا ودانش که بقبن نیز نتیجه وپبامد این دو است داده شده سپس به ویژگی های روز واپسین درسخن امام اشاره گردیده واینکه درآن روز اعمال فرد به صورت شفاف درمعرض دید خودش قرارمی گیرد وواژه هایی نظیرتفحص،زلزال،تشییب اطفال،وجود نگهبانانی ازخویشتن شخص ، حافظان صدق وصیحه دراین قسمت ازکلام حضرت توضیح داده شده وپس ازبیان بخش دیگری ازکلامآن جناب جمع اولین وآخرین با منتفی شدن زمان ،واژه های نقاش الحساب،خضوع وخشوع بابیان جایگاه چهارذکر دراین حا لت دردیدگاه اهل معرفت به سخن دیگری ازامام می رسیم که به توضیح غیرحقیقی بودن این عالم ولزوم خروج قبل ازاخراج اشاره داردودرنهایت باطرح کلام حضرتش درپرخاش به دنیا ودورکردن آن ازخود مقاله نیزپایان می پذیرد.(یادآوری می شودکه این مقالۀ شمارة (8) است که درمجلة میثاق به اشتباه شمارۀ(9) قلمدادشده است .