کلامُ علیٍ کلامٌ علی(9){اتزعم انّک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر}
62 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشی اقوام ومذاهب میثاق شماره17
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله بحث انسان شناسی درنهج البلاغه آغازگردیده ودرابتدا اهمیت جایگاه انسان شناسی وچرایی آفرینشش مطرح شده وسپس در چگونگی آغازآفرینش انسان و اهمیت این شناخت بحث شده وبه دو نظر دراین زمینه اشاره گردیده است یکی نظریه مشهورومتعارف که به خلقت دفعی آدم بدون طی روند تکاملی معتقداست ودیگری نظریه خلقت تکاملی - که بعداز طرح فرضیه تکامل ازجانب داروین مطرح شد وطرفدارانی پیداکرد- توضیح داده شده وپس ازبررسی ونقد جنبه هایی ازاین نظریه به عدم تضاد آن– درصورت اثبات کامل این فرضیه - باطرح خلقت انسان درقرآن ونهج البلاغه اشاراتی شده است .(درضمن این نهمین مقاله تحت عنوان کلامُ علیٍ کلامٌ علی است که درمجله میثاق چاپ گردیده ولی اشتباهاً شماره10به حساب آمده است