کلامُ علیٍٍٍّ کلامٌ علیّ {آیینه تمام نمای حق}
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه میثاق امین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله ادامه بحث درمورد آغازآفرینش انسان درکلام امام علی(ع) است لذابخشی ازخطبه 1 حضرت درنهج البلاغه مورد نظر قرار گرفته است وپس ازبررسی پاره ای ازواژه ها دراین بخش ازخطبه، اشاره امام (ع) به وجود فاصله بین آفرینش بعدفیزیکی انسان ودمیدن روح درآن - که شاید روند اظهارنظر روند تکاملی خلقت انسان تاحدودی فراهم کند- مطرح شده و پس ازآن دونظر متکلمین دراصل خلقت انسان به این شیوه- که آیا صرف تعلق مشیت الهی باعث آن شده ویا نشان دادن قدرت الهی به فرشتگان که جناب الهی می تواند حتی ازغیر جنس آنان موجودی برتر ازآنان خلق کند- مطرح گردیده است وسپس درمورد دوبعدی بودن انسان بااستفاده از کلام اما م(ع) مطالبی بیان شده است.