کلام معصوم(ع)«1»
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه «جامع شیخ بهایی»نشریه دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اولین شماره ازسلسله مقالات تحت عنوان کلی(کلام معصوم) که به صورت موضوعی ازکلام معصومین استفاده می شود پیرامون موضوعی است که درروایات با اوصاف وعناوینی نظیر {اول ماخلق الله} و {حجت پنهان الهی} درمقابل انبیاء که حجج آشکار اوبودند سخن به میان آمده است ،یعنی «عقل وخرد» واهمیت آن که با استفاده از روایت نسبتاً مبسوطی که به جناب خاتم انبیاء -صلوات الله وسلامه علیه- منسوب است - دراین زمینه بحث وبررسی شده است دراین روایت که درکتاب الحیاة ج1ص43به نقل ازتحف العقول نقل شده است حضرت به اهمیت عقل درجمیع شئونات زندگی دنیوی واخروی اشاره فرموده است.